Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.

We wstępie Autor napisał: Moralność jest terminem wieloznacznym. Obiektywnie oznacza ona zespół norm i ocen ludzkiego postępowania, obowiązujących niezmiennie i powszechnie. Zaś subiektywnie moralność oznacza zachowanie się, postawę człowieka, który poprzez świadome i dobrowolne swoje czyny realizuje cele życiowe.Moralność jest potencjalnością człowieka, przenika wszystkie wymiary jego życia. Człowiek albo się spełnia moralnie (potwierdzając tym samym swoją godność) albo się degraduje (a w sensie religijnym – potępia). Złoty środek moralności brzmi: „Positus homo in medio est; nec deus, nec bestia” (Miejsce człowieka jest pośrodku, nie jest on ani bogiem, ani zwierzęciem).

            Niniejsza publikacja przeznaczona jest nade wszystko do studentów teologii (świeckich i duchownych), którzy rozpoczynają swoją naukową przygodę z teologią moralną i trzeba, aby dobrze poznali jej podstawy, jej fundamenty. Niemniej jednak może z niej skorzystać każdy, kto chciałby uporządkować swoją wiedzę z dziedziny moralności. Wydaje się być pomocnym narzędziem w pracy katechetycznej i duszpasterskiej, zwłaszcza w posłudze spowiedniczej. Na pewno jej lektura nie będzie czasem straconym!

 

Cena 1 egz. – 15 PLN

Oto spis treści:

WPROWADZENIE

I. CHARAKTERYSTYKA TEOLOGII MORALNEJ

1. Teologia moralna jako dyscyplina teologiczna

1.a. Teologia w ogólności

1.b. Objawienie źródłem teologii

1.c. Teologiczny przekaz wiary w Kościele

2. Teologiczna refleksja nad moralnością

2.a. Wzajemna relacja wiary i moralności

2.b. Definicja teologii moralnej

2.c. Teologia moralna na tle innych dyscyplin teologicznych

2.d. Teologia moralna i etyka

2.e. Teologia moralna wobec innych dziedzin wiedzy

3. Źródła teologii moralnej

4. Metoda w teologii moralnej

5. Zarys historii teologii moralnej

6. Soborowa odnowa teologii moralnej

II. KU TEOLOGICZNEJ ANTROPOLOGII

1. Człowiek stworzony na obraz Boga

1.a. Stworzenie podstawą antropologii teologicznej

1.b. Godność osoby ludzkiej

2. Człowiek jako współuczestnik życia Bożego

2.a. Udział człowieka w życiu Boga

2.b. Powołanie do dialogu miłości

2.c. Człowiek istotą historyczną skierowaną ku wieczności

3. Człowiek i świat

3.a. Człowiek jako centrum świata

3.b. Odpowiedzialność człowieka za świat

4. Człowiek w relacjach społecznych

4.a. Człowiek istotą społeczną

4.b. Życie społeczne jako zadanie

4.c. Fałszywe koncepcje życia społecznego

4.d. Chrześcijańska wizja życia społecznego

III. DZIAŁANIE LUDZKIE DROGĄ REALIZACJI WEZWANIA BOŻEGO

1. Pojęcie czynu ludzkiego

2. Rodzaje czynów ludzkich

3. Źródła oceny moralnej czynu ludzkiego

4. Świadomość (advertentia)

5. Ignorancja (ignorantia)

6. Wolność wymagana do wykonania czynu ludzkiego

7. Czynniki utrudniające wykonanie czynu ludzkiego ze strony woli

IV. NORMY MORALNOŚCI

1. Odwieczne Prawo Boże (lex aeterna)

2. Prawo naturalne

3. Prawo pozytywne

V. SUMIENIE - SANKTUARIUM SPOTKANIA BOGA I CZŁOWIEKA

1. Różne ujęcia i rozumienia zjawiska sumienia

2. Podziały sumienia

3. Normatywność sumienia

4. Sumienie a władza publiczna

5. Wychowanie sumienia

VI. GRZECH ODRZUCENIEM WEZWANIA BOŻEGO

1. Nauka o grzechu w tradycji teologicznej

2. Współczesne zakwestionowanie istnienia grzechu

3. Sens grzechu we współczesnej refleksji teologicznej

4. Rozróżnienie grzechów

5. Wady moralne

VII. CNOTY MORALNE

1. Rodzaje cnót ze względu na przedmiot

2. Rodzaje cnót ze względu na źródło pochodzenia

3. Dary Ducha Świętego

VIII. WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI W PERSPEKTYWIE ESCHATOLOGICZNEJ

1. Droga świętości chrześcijańskiej

2. Perspektywa eschatologiczna