Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Przemówienie Księdza Rektora 

 

Część pierwsza: Powitanie Gości

 

Pragnę rozpocząć uroczyście oficjalną część 84 inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w  naszym seminarium.

Z radością chcę powitać  wszystkich uczestników tej inauguracji, gości i domowników. 

Witam najpierw Pasterza naszej Archidiecezji Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dra Stanisława Nowaka. Cały Kościół Częstochowski cieszy się jubileuszem 25. lecia sakry Biskupiej i pracy pasterskiej Waszej Ekscelencji w naszej archidiecezji. Już teraz z serca gratulujemy i dziękujemy za wspaniały przykład kapłańskiej gorliwości i wraz z nieustającą modlitwą dedykujemy Księdzu Arcybiskupowi tegoroczny zeszyt „Roczników Seminaryjnych”.

Witam władze zakonu paulińskiego. Cieszę się obecnością Ojca Piotra Polka, definitora generalnego i Ojca Ryszarda Bortkiewicza, naszego proboszcza a kościoła św. Barbary.

Ze względu na posiedzenie Parlamentu nie mogą być dziś z nami nasi parlamentarzyści. Listy z okazji naszej inauguracji nadesłali do nas: Pan Senator Czesław Ryszka, Pani poseł Jadwiga Wiśniewska oraz pan poseł Szymon Giżyński.

Witam gorąco władze miasta Częstochowy: Pana Prezydenta dra Tadeusza Wronę i jego zastępcę Bogumiła Sobusia.

Serdecznie witam przedstawiciela Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie w osobie dziekana Wydziału Teologicznego Ks. Prof. dr. hab. Jana Szczurka.

 

Serdecznie witam Księży Infułatów:

Ks. Infułata Mariana Mikołajczyka, wikariusza generalnego i kanclerza Kurii

Ks. Infułata Zenona Janyszka

 

Witam też wikariusza biskupiego do spraw życia konsekrowanego, diecezjalnego ojca duchownego kapłanów – Ks. Prałata Grzegorza Ślęzaka.

W tym zacnym gronie witam też Księdza Profesora Jana Kowalskiego, który w tym roku obchodzi 50. lecie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dziś też Ksiądz Profesor wygłosi do nas wykład inauguracyjny.

 

Miło mi jest powitać rektorów zaprzyjaźnionych uczelni wyższych:

Jego Magnificencję Prof. Dr Hab. Wiesława Gworysa – Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki

Prof. Dr Hab. Jacka Przybylskiego – Prorektora Politechniki Częstochowskiej

Prof. Dr hab. Jarosława Kweclicha – Prorektora Akademii im. Ks. Jana Długosza

Jego Magnificencję Ks. Prof. Dra Hab. Mariana Dudę – Rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie

Pana Dr Macieja Dziewiątkowskiego – Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

O. dra Franciszka Podleskiego – Prorektora Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

Panią Dyrektor Bogumiłę Kmieć – Dyrektora CJE NKJO w Częstochowie

Panią Janinę Staszczyk – dyrektora Kierownika Studium Języków Obcych AJD

Witam starszego brygadiera mgra Zdzisława Paszkowskiego– przedstawiciela Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Witając środowisko akademickie Częstochowy chciałbym bardzo serdecznie powitać diecezjalnego duszpasterza akademickiego i zarazem, proboszcza parafii akademickiej pw. Św. Ireneusza - Ks. Marka Batora i jego współpracownika Ks. Jacka Szczecinę.

 

Witam Prorektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, naszego Profesora i przyjaciela Ks. Prof. Dr hab. Kazimierza Szymonika.

 

Witam Panią Beatę Młynarczyk – Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

Witam Panią Małgorzatę Nowak – Dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”

Witam Przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM – Panią Grażynę Kawecką – Karaś –dyrektora tego Ośrodka

 

Witam dyrektora tetaru im. Adama Mickiewicza – Pana Roberta Dorosławskiego

Witam Dyrektora Poczty – Pana Józefa Błaszczecia, dziękujemy za udostępnienie nam wystawy o Janie Pawle II, którą można obejrzeć przed wejściem do naszej auli.

Witam Pana dr Wiesława Piętę – Wiceprezesa AZS w Częstochowie

Naczelnika Wydziału Sportu – Janusza Haszcza

Witam Pana Tadeusza Jezierskiego – z Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta oraz jego małżonkę  a także Pana Włodziemierza Chwalbę – prezesa firmy MetalUnion.

Witam Panów Profesorów Bolesława Wysłockiego i Jerzego Wysłockiego prowadzących słynne seminaria interdyscyplinarne w PCz oraz Pana Profesora Henryka Dyję – dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej

Witam Dziekanów, Profesorów, nauczycieli akademickich naszego miasta.

 

 

Witam przedstawicieli bratnich Kościołów: Ks. Protojereja Mirosława Drabiuka z Kościoła Prawosławnego i Ks. Profesora Marcina Hintza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Ze słowami braterskiego powitania zwracam się do wszystkich osób duchownych, zwłaszcza przedstawicieli duchowieństwa naszej archidiecezji.

Pozdrawiam serdecznie spracowanych i ciągle dzielących się z nami swoim doświadczeniem Księży Emerytów i przekazuję to powitanie przez ręce dyrektora domu Jana Pawła II Ks. Prałata Czesława Mendaka i przedstawiciela Księży emerytów Ks. Kan. Czesława Kabałę.

Witam Ks. dra Teofila Siudego – wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Witam Księdza Rektora dra Jerzego Bieleckiego – rektora Niższego Seminarium Duchownego wraz z uczniami tego seminarium

Witam Księdza Prałata Stanisława Iłczyka – dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Witam Czcigodnych Księży Dziekanów, Księży Kanoników Kapituły Archikatedralnej, Kapituły Radomszczańskiej, Kapituły Wieluńskiej, Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej i z ich prepozytami na czele.

Witam Przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich z przełożonymi tych domów – w tym serdecznie witam Ks. Romana Mleczko- Przełożonego Generalnego Księży Paulistów i Ks. Tomasza Lubasia – Dyrektora Edycji Św. Pawła

 

Witam przedstawicieli Kurii Metropolitalnej w osobach dyrektorów wydziałów.

Serdecznie witam przedstawicieli Sądu Metropolitalnego z księdzem oficjałem Ks. dr Marianem Szczepańskim na czele.

 

Witam przedstawicieli innych instytucji kościelnych: Muzeum Archidiecezjalnego; Archiwum, Biblioteki Seminaryjnej, Radia „Fiat”,

 

Witam też poprzednich Księży Rektorów naszego seminarium, których praca jest ciągle widoczna

 

Witam serdecznie Księży Proboszczów Miasta Częstochowy i Księży Proboszczów naszych alumnów, zwłaszcza alumnów I roku.

 

Serdecznie witam wszystkich Księży Profesorów i wykładowców naszego seminarium,

 

Świeckich nauczycieli akademickich, świeckich pracowników naszego seminarium.

 

W gronie nauczycieli akademickich  pragnę powitać naszych nowych wykładowców: panią mgr lic. Dorotę Pisarek, która prowadzić będzie w tym roku ćwiczenia z katechetyki oraz pana Domenico Tagliente – nauczyciela języka włoskiego. Dziękuję za gotowość podjęcia pracy w naszym seminarium.

W sposób szczególny pragnę przywitać i przedstawić nowego prefekta alumnów i jednocześnie wykładowcę logiki i teorii poznania – Ks. dra Adama Fogelmana.

 

Przedstawiając nowych nauczycieli akademickich chcę podziękować tym, których oni zastąpią w tym roku. Bardzo dziękuję Ks. Proboszczowi Kanonikowi Andrzejowi Olesiowi za prowadzenie lektoratu z języka włoskiego - od samego początku naszego pobytu w Częstochowie. Dziękujemy też za to, że swoje honoraria przekazywał Ksiądz Kanonik na potrzeby naszego seminarium.

W modlitewnej pamięci zachowujemy wszystkich Księży Profesorów i pracowników naszego seminarium, którzy odeszli już do Pana. W ubiegłym roku po 50 latach pracy w seminarium, dokładnie w dniu swoich wykładów, odszedł Ks. Profesor Marian Dewudzki. Niech odpoczywają w pokoju.

 

Nie wiem czy dotarły do nas Siostry Honoratki, ale osobiście zanosiłem zaproszenia do nich. W tym roku, po 83 latach pracy, odeszły od nas Siostry Honoratki. Mniejsza liczba powołań sprawiła, że siostry nie mogą dłużej podjąć obowiązków w kuchni seminaryjnej. Zawsze jednak będziemy mieli wobec sióstr olbrzymi dług wdzięczności. Dla przykładu, dla Siostry Grzegorzy to było ponad 50 a dla siostry Celinki ponad 45 lat życia i pracy w seminaryjnej kuchni. Całujemy dziś ich spracowane ręce. Witamy jednocześnie wszystkie nowe Panie, które podjęły się pracy w naszej kuchni.

 

Najgoręcej jak umiem, już kolejny raz witam naszych kochanych alumnów z diakonami na czele. Szczególnie ciepło witam alumnów pierwszego roku. Cieszymy się, że jesteście i Bogu za was dziękujemy.

 

Witam wszystkich miłych gości i jeśli kogoś pominąłem to proszę mi wybaczyć, ale z obecności wszystkich naprawdę bardzo się cieszymy.

 

 

Wszystkie te podziękowania i powitania składam w imieniu całego naszego zespołu moderatorów: w imieniu prefekta studiów Ks. Dr Marcina Święcha, prefektów alumnów Ks. Tomasza Turczyna i Ks. Adama Fogelmana, dyrektora administracyjnego – Ks. Mieczysława Wacha, Ojców duchownych – Ks. Bernarda Kozłowskiego i Ks. Remigiusza Loty. Wspominając moich współpracowników pragnę bardzo im podziękować za to, że przez miniony rok budowaliśmy wspólnotę wychowawców i że naprawdę mogłem zawsze liczyć na nich i wreszcie za to, że byli i są nie tylko moim wsparciem w pracy, ale moimi przyjaciółmi i braćmi. Szczególnie się cieszymy i gratulujemy, że w te wakacje nasz Ojciec Bernard Kozłowski został wybrany na Przewodniczącego Ogólnopolskiego Kolegium Ojców Duchownych. Gratulujemy Ojcze i bardzo się cieszymy.

 

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Serdecznie drodzy uczestnicy tej inauguracji,

 

Pragnę teraz krótko zdać sprawozdanie z minionego roku formacji w naszym Seminarium. Obszerniejszy opis naszej pracy formacyjnej znajduje się w Roczniku Seminaryjnym.

 

Ubiegły rok akademicki rozpoczęliśmy w liczbie 99 alumnów. Był to rok szczególny ze względu na zmianę władz seminaryjnych i składu księży wychowawców. Wydaje się jednak, że formacja w seminarium dokonywała się bez zakłóceń i spełniała wszelkie postulaty Kościoła na temat wychowania i kształcenia.

Bez zakłóceń przebiegała formacja duchowa alumnów. Obok tradycyjnych i sprawdzonych form życia duchowego, wprowadziliśmy w minionym roku piątkowe Kręgi Biblijne, podczas których alumni w grupach rocznikowych dzielą się osobistym doświadczeniem Słowa Bożego. Kolejne dni skupienia prowadzili w naszym Seminarium między innymi tacy kapłani jak: Ks. Antoni Miciak , duszpasterz akademicki z Krakowa; Ks. Mirosław Cholewa, redaktor naczelny pisma „Pastores”; o. Kazimierz Maniecki z Jasnej Góry i Ks. dr Andrzej Kuliberda. Rekolekcje Wielkopostne poprowadził O. Marek Grzelczak, przeor z Gidel. Nad całością formacji duchowej przez cały czas czuwają ojcowie duchowni wspierani przez spowiedników z zewnątrz.

 

W zakresie formacji intelektualnej cieszyliśmy się w ubiegłym roku habilitacją naszego wykładowcy Księdza Profesora Sławomira Zielińskiego i obroną doktoratu naszych prefektów: Ks. Marcina Święcha (UKSW) i Ks. Adama Fogelmana (KUL).  15 diakonów na dobrym poziomie zdało swoje egzaminy magisterskie czym uwieńczyli cały okres studiów seminaryjnych. Trwała systematyczna praca na seminariach naukowych i w ramach wykładów. Na ile czas pozwalał alumni uczestniczyli w sympozjach organizowanych zarówno w naszym seminarium jak i w innych ośrodkach. Na koniec roku akademickiego ucieszyła nas informacja o przekształceniu PAT w Papieski Uniwersytet Jana Pawła II.

 

Na szczególną uwagę zasługuje również bardzo szeroka działalność naszych alumnów, która zawiera w sobie formację ludzką i pastoralną. Pozwolę sobie przedstawić tylko niektóre działania :

 

W ubiegłym roku Apostolstwo Chorych oficjalnie przekształciło się w Akademickie Koło Caritas i znacznie zaktywizowało swoją działalność. Klerycy odwiedzali systematycznie Domy Opieki Społecznej. Domy Dziecka, Świetlice i Ośrodki Wychowawcze oraz wiele osób niepełnosprawnych.

 

Całkiem nieźle, jak na uczelnie o charakterze duchowym, wyglądała też działalność sportowa. Po raz 11 byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w tenisie stołowym. Mistrzostwa te zgromadziły w ubiegłym roku rekordową liczbę drużyn z całej Polski. Wzięliśmy też aktywny udział jako pomoc w organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Służby Liturgicznej w piłce nożnej. Jesteśmy jednym z nielicznych seminariów, w których działa Akademicki Związek Sportowy. Cieszymy się, że w ubiegłym roku z naszej Sali gimnastycznej korzystali również kapłani z naszej archidiecezji dając klerykom piękny przykład wykorzystania wolnego czasu.

 

Nasze seminarium stało się w ubiegłym roku również ważnym miejscem promocji kultury. W ramach festiwalu Gaude Mater odbyły się aż trzy duże koncerty w naszym kościele seminaryjnym. Zorganizowaliśmy Koncert Kolęd oraz, po raz pierwszy, wspólnie z chórem Collegium Cantorum – Koncert Pieśni pasyjnych. Na wszystkich koncertach mieliśmy prawie komplet publiczności.

 

Z ciekawszych inicjatyw należy wspomnieć jeszcze działalność apostolską i powołaniową.  Obok tradycyjnych Niedzieli Powołań udało się w ubiegłym roku zorganizować grupy ewangelizacyjne które wspomagały prowadzenie rekolekcji dla młodzieży, reaktywować Duszpasterstwo Powołań, Apostolstwo Modlitwy o Powołania oraz poczynić przygotowania do utworzenia Seminarium w diasporze i Wspólnotę Przyjaciół Seminarium.

 

W ramach tygodnia misyjnego gościliśmy misjonarzy i przedstawicieli Papieskiej Unii Misyjnej, a w ramach Tygodnia Ekumenicznego odbyły się bardzo ciekawe spotkania z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego i Protestanckiego.

 To tylko wybrane wydarzenia. Przedstawiony szczegółowo w Roczniku Seminaryjnym spis wydarzeń wyraźnie pokazuje, że było ich naprawdę bardzo dużo w minionym roku.

 

24 maja 2009 roku święcenia diakonatu przyjęło 18 alumnów, a uroczystość Zesłania Ducha Świętego 16 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

 

Trzeba też wspomnieć o administracji i zapleczu materialnym naszego seminarium. W ubiegłym roku udało się sfinalizować sprawę własności działek na których położone jest seminarium, dokonaliśmy też wielu drobnych remontów. Udało się dokończyć wymianę okien w mieszkaniach Księży Profesorów, odmalować większość kleryckich pokojów, naprawić uszkodzone części elewacji.  Nie ukrywam, że z drżeniem patrzymy w materialną przyszłość tego wspaniałego, ale wielkiego budynku. Koszty utrzymania ogromnie rosną, a nasza wspólnota maleje. Myślę, że w szybkim czasie należy przemyśleć system finansowania całego kompleksu budynków seminaryjnych i rozłożyć ciężar jego utrzymania na wszystkich użytkowników, gdyż seminarium staje się już tylko jedną z instytucji korzystających z tego gmachu i nie może na nim spoczywać podstawowy ciężar utrzymania całego kompleksu. Na dziś dziękujemy Bogu, że udaje nam się uzyskiwać środki na bieżące utrzymanie, ale, jak w każdej instytucji musimy myśleć również o kompleksowych remontach, które im szybciej zostaną podjęte tym bardziej przyczynią się do zachowania właściwej kondycji całego obiektu. Dziękuję w tym miejscu wszystkim wspierającym nasze seminarium i bardzo proszę o nieustającą pomoc w tym zakresie.

 

Nowy Rok Akademicki rozpoczynamy w liczbie 95 kleryków, w tym:

14 na pierwszym roku, 14 na II roku, 15 – na III roku; 14 – na IV roku; 17 – na V roku i 18 diakonów na VI roku ; 3 kleryków na urlopach dziekańskich. W naszej wspólnocie rozpoczęli studia alumni ze Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego.

 

Bardzo się cieszymy z naszych nowych alumnów, którzy za chwilę oficjalnie zostaną przyjęci do naszej wspólnoty seminaryjnej. Mimo, że odnotowaliśmy w naszej diecezji spory spadek powołań w tym roku, jesteśmy pełni wdzięczności wobec Boga za każde powołanie. Wierzymy też, że Rok Kapłański poprzez zwiększenie gorliwości kapłanów przyczyni się jednocześnie do wzrostu powołań i zatrzymania tej niekorzystnej tendencji.

 

Na ścianie naszej auli powiesiliśmy w tym roku obraz szczególny, obraz Serca Jezusowego przed którym w roku 1932 cała nasza wspólnota zawierzała siebie Najświętszemu Sercu Jezusa. Pod obrazem czytamy słowa św. Jana Marii Vianney,a: Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Z wielką wiarą, nadzieją i radością pragnę zawierzyć również i ten nowy rok akademicki Najświętszemu Sercu Jezusa. Wierzę mocno, że pośród tych wszystkich spraw, które są naszą radością i niepokojem najważniejsze jest nasze zawierzenie Bogu, a On zawsze jest z nami i nigdy nas nie opuszcza. Ta prawda jest źródłem naszego największego optymizmu, z którym chcemy wkroczyć w ten nowy rok.

 

 

Osiemdziesiąty czwarty rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oddaję więc całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusa.

 

 

 

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!