Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Statut Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

Par. 1.

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej – zwane jest dalej Wspólnotą lub w skrócie WP WSD ACz

 

2. Wspólnota działa na zasadzie kościelnego stowarzyszenia wiernych powołanego przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

 

Par. 2.

 

1. Wspólnota działa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego , ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z 1989 roku (Dz. U. Nr 29 poz. 154) oraz niniejszego statutu.

 

2. Wspólnota jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 33 ust. 1 i ust. 3 cyt. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Par. 3.

 

Wspólnota tworzy struktury swojego działania w oparciu o zasady określone w tym statucie i regulaminach opracowanych na jego podstawie

 

Par. 4.

 

Członkami wspólnoty mogą być zarówno obywatele polscy, jak i osoby innych narodowości.

 

Par. 5.

 

1. Wspólnota opiera swoją działalność na społecznej i dobrowolnej działalności członków.

 

2. W razie potrzeby, do realizacji swoich zadań może zatrudnić także pracowników etatowych.

 

Par. 6.

Wspólnota może posługiwać się pieczęciami z podaną pełną nazwą i adresem siedziby wspólnoty.

 

Par. 7.

 

1.Główną siedzibą Wspólnoty jest Częstochowa

 

2. Wspólnota działa na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji działania Wspólnoty

 

Par. 8.

 

Wspólnota Przyjaciół WSD ACz jest organizacją kościelną i działa w ścisłej łączności i pod kierownictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.

 

Par. 9.

 

Główne cele działalności Wspólnoty są następujące:

 • troska o powołania kapłańskie

 • współpraca z Seminarium wspierająca jego wychowawczą i kształceniową misję

 • tworzenie środowiska sprzyjającego powołaniom kapłańskim i środowiska opiniotwórczego w zakresie tworzenia pozytywnej kultury powołaniowej

 • niesienie wsparcia duchowego dla formacji seminaryjnej poprzez prywatne i zorganizowane formy modlitwy

 • wsparcie materialne Seminarium związane z utrzymaniem i modernizacją budynków seminaryjnych, finansowaniem procesu formacji i kształcenia kleryków

 • wsparcie materialne alumnów z ubogich rodzin

 • porady specjalistyczne w zakresie administracji i formacji w Seminarium

 • religijna formacja członków Wspólnoty

 

Par. 10.

 

Wspólnota realizuje swe cele przez działania wspierające Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, a szczególnie przez:

 • zjednoczenie członków Wspólnoty

 • modlitwę w intencji wychowawców, profesorów i alumnów Seminarium

 • modlitwę osobistą i wspólnotową w intencji powołań kapłańskich i zakonnych

 • organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek, imprez kulturalno-oświatowych itp.

 • poszukiwanie środków finansowych wspierających funkcjonowanie Seminarium we wszystkich płaszczyznach jego działania

 • organizowanie finansowego wsparcia dla alumnów z ubogich rodzin poprzez jednorazowe i systematyczne stypendia

 • prowadzenie działalności gospodarczej na wypełnienie celów statutowych Wspólnoty

 • prowadzenie własnej działalności wydawniczej i wspieranie działalności wydawniczej alumnów i profesorów Seminarium

 • inicjowanie spotkań, sympozjów, wykładów dotyczących kapłaństwa i formacji do kapłaństwa

 • wspieranie i wspólne z Seminarium prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, a szczególnie dzieci z ubogich i rozbitych rodzin

 • organizowanie zespołów doradczych w zakresie administracji, ekonomii, budownictwa i innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem Seminarium

 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonych celach działania

 

 

Rozdział III

Członkowie Wspólnoty – ich prawa i obowiązki

 

Par. 11.

 

Członkami Wspólnoty mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą należeć do Wspólnoty za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 

Par. 12.

Członkowie Wspólnoty dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. honorowych

 

Par. 13.

 

Zapisy, a poprzez nie włączenie do Wspólnoty, dokonują się na podstawie złożonych deklaracji przystąpienia do WP WSD ACz. Deklaracje te można złożyć bezpośrednio w Seminarium lub we wspólnotach terenowych.

 

Par. 14.

 

Członkowie Wspólnoty mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach

 2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Wspólnoty

 3. brać czynny udział, w ramach swoich możliwości i kompetencji, w działaniach podejmowanych przez Wspólnotę

 4. wybierać i być wybieranym do władz Wspólnoty

 

Par. 15.

 

Za żywych i zmarłych członków Wspólnoty przynajmniej raz w tygodniu odprawiana jest Msza święta w Seminarium, a przy innych okazjach wspólnota seminaryjna podejmuje modlitwę w ich intencjach.

 

Par. 16.

 

Członkowie Wspólnoty maja obowiązek przestrzegać niniejszego statutu, czynnie angażować się w podjęte przez Wspólnotę inicjatywy oraz niesienia zadeklarowanej pomocy duchowej i materialnej.

 

Par. 17.

 

1. Członkostwo we Wspólnocie ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia ze Wspólnoty zgłoszonego na piśmie

2/ usunięcia przez władze Wspólnoty z powodu niewypełniania statutowych zobowiązań

3/ usunięcie przez władze Wspólnoty z powodu niezachowania właściwej postawy moralnej i religijnej związanej z nauką Kościoła Katolickiego

2.Od pisemnej uchwały władz Wspólnoty dotyczącej usunięcia z listy członków przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni.

 

 

Rozdział IV

Władze Wspólnoty

 

 

Par. 18.

 

1.Władzami Wspólnoty są:

1/ Walne Zgromadzenie Wspólnoty

2/ Zarząd Główny

2. Kadencja trwa 4 lata, a wybór, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia odbywa się w sposób jawny lub tajny.

 

3. Uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu Głównego, organowi temu przysługuje prawo dołączenia osób, z tym że liczba nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Par. 19.

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Wspólnoty, ono wybiera członków Zarządu Głównego.

2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku w pierwszej połowie roku kalendarzowego.

4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może zwołać Arcybiskup Metropolita Częstochowski lub Zarząd Główny na swój własny wniosek, lub na uzasadnioną, pisemną prośbę członków Wspólnoty.

 

Par. 20.

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Wspólnoty:

 • wytyczanie głównych kierunków działania Wspólnoty

 • wybór władz Wspólnoty

 • zmiana statutu po uprzednim zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego

 • udzielenie absolutorium ustępującym władzom

 • zatwierdzenie regulaminów władz Wspólnoty

 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Wspólnoty i przekazania majątku

 • nadanie członkostwa honorowego

 

Par. 21.

 

1. Zarząd Główny jest stałą, najwyższą władzą Wspólnoty w okresach między Walnym Zgromadzeniem.

2. W jego skład wchodzą:

1/ Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

2/ Wyznaczony przez rektora, przedstawiciel moderatorów seminaryjnych

3/ 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Wspólnoty

 

Par. 22.

 

1.Przewodniczącym Zarządu Głównego jest Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

2. Zarząd Główny wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika

3. Zarząd Główny jest reprezentowany na zewnątrz przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu

 

Par. 23.

 

Kompetencje Zarządu Głównego Wspólnoty:

 • reprezentowanie wspólnoty

 • kierowanie pracą Wspólnoty w okresie między Walnym Zgromadzeniem

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 • przyjmowanie i usuwanie członków zwyczajnych

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego

 • wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego

 

Par. 24.

 

Zarząd Główny, w razie potrzeby, może powołać Sekretariat Wspólnoty do prowadzenia działalności administracyjno-biurowej. W sekretariacie mogą pracować osoby będące członkami Wspólnoty, w charakterze wolontariuszy lub będące na etacie.

 

Par. 25.

 

1. Komisję Rewizyjną stanowi Rada ds. Ekonomicznych Archidiecezji Częstochowskiej

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola działalności finansowej Wspólnoty

2/ przedstawienie wyników kontroli Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu

 

Rozdział V

Struktury Wspólnoty

 

Par. 26.

 

1. Wspólnota prowadzi swoją działalność według dwustopniowej struktury organizacyjnej: Zarząd Główny i Wspólnoty Terenowe

2. Wspólnoty terenowe mogą powstać przy parafiach lub ruchach i stowarzyszeniach katolickich oraz w grupach środowiskowych.

3. Powstanie wspólnoty terenowej inicjuje minimum 5.osobowa grupa pod kierownictwem Proboszcza lub Moderatora wspólnoty lub ruchu, zwołująca zebranie w porozumieniu z Zarządem Głównym.

 

Par. 27.

 

1. Wspólnoty terenowe realizują cele Wspólnoty na terenie swojego działania w ścisłej łączności z Zarządem Głównym.

2. Wspólnoty terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

 

Rozdział VI

Majątek Wspólnoty

 

Par. 28.

 

Majątek Wspólnoty stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

Par. 29.

 

Majątek powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, z ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej.

 

Par. 30.

 

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Wspólnoty składają dwie osoby: przewodniczący i skarbnik Zarządu Głównego.

2. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 10.000 Euro wymaga pisemnej zgody Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.

 

Par. 31.

 

Dochód z działalności gospodarczej Wspólnoty nie może być przeznaczony do podziału między członkami Wspólnoty, służy bowiem realizacji celów statutowych.

 

Par. 32.

 

W razie likwidacji Wspólnoty majątek przechodzi na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

Par. 33.

 

Zamiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

 

Par. 34.

 

Wspólnota ulega likwidacji na podstawie dekretu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Likwidację Wspólnoty przeprowadza Zarząd Główny.

 

 

Aneks I

Zasady tworzenia Wspólnot Przyjaciół

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

w parafiach, ruchach i wspólnotach.

 

 1. Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej tworzymy przy parafiach oraz w ramach ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich.

 2. Wspólnoty Przyjaciół Seminarium nie są jakąś nową wspólnotą formacyjną i nie zabiorą członkom wiele czasu na działanie, stąd mogą należeć do nich osoby, którym szczególnie bliska jest troska o powołania, a które już zaangażowane są w działalność parafii czy ruchu.

 3. Powstanie Wspólnoty inicjuje grupa przynajmniej 5 osób, która zwołuje spotkanie założycielskie pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, Moderatora, Asystenta lub wyznaczonego przez nich Księdza.

 4. Członkiem Wspólnoty zostaje się na podstawie złożonej deklaracji lub własnoręcznego podpisu w księdze Wspólnoty, która zostaje w parafii lub we wspólnocie macierzystej.

 5. Członkowie Wspólnoty wybierają spośród siebie Koordynatora Wspólnoty, jego zastępcę i skarbnika.

 6. Deklaracje lub listę członków należy oddać lub przesłać do Zarządu Głównego Wspólnoty Przyjaciół Seminarium w Częstochowie na adres:

Zarząd Główny WP WSD ACz,

ul. św. Barbary 41

42-200 Częstochowa

 1. Lista członków winna zawierać nazwisko i imię; miejsce zamieszkania oraz rodzaj i wymiar zadeklarowanych darów na rzecz Seminarium.

 2. Wszyscy członkowie otrzymują pisemne potwierdzenie przynależności do Wspólnoty.

 3. Zebrane dary pieniężne przesyła się bezpośrednio do Seminarium lub na konto seminaryjne: Bank PKO S.A. Nr konta 11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

 4. Intencje mszalne przesyła się do Seminarium wraz z ofiarami za nie. Ofiary mogą również zostać wpłacone na konto Seminarium. Czas odprawienia intencji mszalnych ustala Seminarium, o czym powiadamia zamawiających, albo osobiście, albo poprzez parafię lub wspólnotę macierzystą.

 5. Należy zatroszczyć się o duchowy wymiar wspólnoty. Zachęcić do wspólnych modlitw i spotkań modlitewnych, szczególnie w pierwszy czwartek miesiąca. Będziemy przesyłać wspólnoto materiały formacyjne i informacje z życia Seminarium.

 6. Członków wspólnoty będziemy zapraszać do Seminarium na spotkania i dni skupienia.

 7. Będziemy wdzięczni Księżom Proboszczom i Opiekunom za wszelkie informacje i uwagi dotyczące działalności Wspólnoty Przyjaciół.

 8. Niewypełnione deklaracje można powielać we własnym zakresie, albo zwrócić się do nas o przesłanie na adres parafii.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
deklaracja.doc doc 13,50 KB Pobierz
deklaracja.pdf pdf 76,17 KB Pobierz